Byografi Doktè Crandall

Pou preske 40 an, Doktè David R. Crandall deja okipe nan ministè Bondye kòm travay lavi li. Li te kòmanse ministè li kòm yon pastè jennès e kòm pastè dirijan nan twa legliz dinamik nan eta Nouyòk e Enndyana.

Apre ministè pastè li a, Doktè Crandall te fè 12 an kòm direktè entènasyonal pou Sèvis Literati Levanjil nan Chanmbèg, Ilinwa. Li te dirije ministè sa a pou yo pibliye e tradwi literati Kretyen nan 117 lang diferan e pou yo grandi rive nan 138 peyi. Li te deja dirije plizyè vwayaj misyonè ansanm avèk 17 tou nan Tè Sen an e li kon kondi ministè nan jwèt Olenpik yo.

Doktè Crandall deja fè ministè pèsonèl kwaze kilti nan 90 peyi diferan. Nan dènye ane li pou SLL, ministè a te distribiye literati levanjil bay anviwon 350 milyon moun.

Nan ane 2006 Bondye te dirije Doktè Crandall pou li fè pati ekip Repons nan Jenèz la. Yo te fè li reskonsab direktè entènasyonal Repons Atravè Lemonn e se li ki reskonsab kounyeya pou pran ministè kreyasyon RnJ la toupatou nan monn nan. Repons Atravè Lemonn ap tradwi, pibliye, e distribiye materyo RnJ avèk travay misyonè yo ki nan monn lan. Doktè Crandall konn mennen lidè Kretyen (ki soti nan lòt peyi) vin nan Mize Kreyasyon an Ozetazini pou fòmasyon e li kon bay seminè e lekòl biblik (ki nan lòt peyi) yon bibliyotèk RnJ.

Repons Atravè Lemonn ap etabli relasyon koperatif avèk lòt ministè kreyasyon atravè lemonn, e konsa y'ap tèlman grandi mouvman kreyasyon an globalman. Ministè a ap travay pou etabli ministè kreyasyon natif natal nan anpil peyi atravè lemonn. Nouvo ministè sa yo va fonksyonnen nan peyi pa yo menm jan RnJ fonksyonnen Ozetazini.

Doktè Crandall te sevi nan komite egzekitif la pou Asosyasyon Batis pou Evanjelizasyon Mondyal la nan Arisbèg, Pennsilvani, depi 30 an.

David e madam li, Diana, genyen 4 gwo ti moun, e yo tout viv Ozetazini: Lisa (Filadèlfi, Pennsilvani), Amy (Klak Vèt, Pennsilvani), Pastè David Jinyò (Enndyanapolis, Enndyana), e Stefanie (Sous Frèt, Kenntèki). Tout ti moun yo deja marye e Crandall yo renmen pase tan avèk 10 pitit pitit yo.

Answers Worldwide

powered by Answers in Genesis

Taking the Creator’s message to His world
powered by Answers in Genesis