Deklarasyon Misyon

Bi:

Pou ede legliz la ranpli komisyon li

Vizyon:

Repons Atravè Lemonn se Bra Misyonè Repons nan Jenèz. Bi nou se pou bay "Kretyen global" la, repons pou kwayans li (I Pyè 3.15) e pou ekspoze Bondye Kreyatè a, ke nou jwenn nan Bib la, avèk monn lan.

Misyon:

  • Nou pote verite absoli e otorite Bib la ale nan monn lan
  • Nou anseye kijan yon vrè Jenèz aplikab pou tout misyon yo nan monn lan
  • Nou obeyi apèl Bondye pou yon evanjelizasyon global pou tout gwoup natif natal nan monn lan

Answers Worldwide

powered by Answers in Genesis

Taking the Creator’s message to His world
powered by Answers in Genesis